WZORY OSOBOWE W WYCHOWANIU

Mówiąc o wzorach osobowych mamy na myśli widoczne dla otoczenia cechy i wła­ściwości dorosłych, określające ich spo­sób zachowania, stosunek do różnych zjawisk społecznych i różnych wartoś­ci, a także sposób oceniania własnego życia i życia innych ludzi. Wszystkie te elementy postaw dorosłych tworzą określony model, do którego młode pokolenie może się od­woływać kształtując własną postawę i dokonując wy­boru własnej życiowej drogi. Dorośli stwarzają wzory osobowe zarówno w procesie wychowania, jak i w procesie socjalizacji. Te dwa pojęcia, używane coraz częściej przy analizie zjawisk związanych ze społecznym dorastaniem i kształtowa­niem postaw młodego pokolenia, wymagają wyjaśnie­nia. Wychowanie to świadome, planowe kształtowanie jednostki. Ten proces oddzia­ływania przebiega głównie w ramach stosunku wy­chowawczego między wychowawcą i wychowankiem, a kierunek oddziaływania określa ideał wychowaw­czy. Zawarte jest w nim to wszystko, co odpowiada zarówno aktualnym potrzebom społecznym, jak i in­dywidualnemu rozwojowi oraz przygotowaniu jedno­stki do życia w społeczeństwie. Przez socjalizację rozumie się tę część „całkowi­tego wpływu środowiska, która wprowadza jednostkę do udziału w życiu społecznym, uczy ją zachowania’ się według przyjętych wzorów, uczy ją rozumienia kul­tury, czyni ją zdolną do utrzymania się i wykonywa­nia określonych ról społecznych” K W pierwszym wypadku (wychowanie) mamy więc do czynienia z oddziaływaniami, których zasad- 1 J. Szczepański Elementarne pojęcia socjologii określona „jest przez takie czynniki, jak wiedza z zakresu rozwoju i wychowania, cele i zadania, jakie wychowanie powinno realizować

Powiązane wpisy