System wartości

System wartości preferowanych przez dorosłych wpływa na styl życia rodziny, panujące w niej sto­sunki, atmosferę domu. Jeżeli z całego systemu war­tości wyrwiemy jeden lub więcej elementów i nada­my im charakter nadrzędny, wewnętrzna struktura systemu musi ulec zaburzeniom — coś ulegnie po­mniejszeniu, stanie się komponentem marginesowym lub zdewaluuje całkowicie. Wysunięcie się na czoło systemu wartości czynnika materialnego wpływa niewątpliwie dodatnio na wa­runki materialnej egzystencji, pozwala na „wybicie się” ponad poziom przeciętnych możliwości ogółu. Wy­miernymi oznakami tego jest wyższy standard życia, bogatsza jego oprawa, większe możliwości korzystania z różnego rodzaju przyjemności czy rozrywek itp. Tego rodzaju sytuacja może być źródłem satysfakcji, a nawet zadowolenia, czy jednak jest to zadowolenie pełne, czy może być ono trwałe? Przy podanym sys­temie preferencji wartości sprawą zawsze otwartą jest pułap osiągnięć. Nadal można jeszcze coś zdobyć, za­łatwić, a ponadto utrzymanie aktualnego stanu posia­dania wymaga starań i wysiłków. Człowiek zaczyna wikłać się coraz bardziej w realizację kolejnych za­mierzeń i pragnień i to tak dalece, że zdolność do przeżywania satysfakcji coraz bardziej słabnie. Trzeba ją wspierać jakąś „ideologią”. Najskuteczniejsze z in­dywidualnego punktu widzenia wydaje się podkreśla­nie, że są to zabiegi podejmowane wyłącznie lub głó­wnie z myślą o rodzinie, dzieciach. Nie są to jednak poczynania skuteczne, ponieważ osoby z najbliższego otoczenia szybciej i łatwiej przystosowują się do ma­terialnej strony warunków życia, aniżeli są w stanie zaakceptować i zrozumieć inne braki czy niedostatki.

Powiązane wpisy