Postawy jednostki

Postawy jednostki, a także szczęście człowieka, wiąże z dążeniem do realizacji socjalistycznego ideału czło­wieka. Dwóm spośród wymienionych postaw warto poświęcić nieco uwagi ze względu na temat książki. Oto jak autor interpretuje postawę perfekcjonizmu: „Szczęście własne jednostki oraz internalizacja socjali­stycznego ideału osobowego zachodzą wyłącznie pod warunkiem stawiania sobie samemu określonych wy­magań zgodnych z własnymi możliwościami i warun­kami z jednej strony, z danym zaś ideałem z drugiej, oraz posiadania dostatecznie silnych motywów czynie­nia zadość tym wymaganiom rozwojem własnej osobo­wości”. Postawa optymizmu to: „Postępy w samorozwoju jed­nostki — na drodze urzeczywistniania w sobie i w swo­jej życiowej aktywności socjalistycznego ideału osobo­wego oraz w osiąganiu niesprzecznego z tym ideałem szczęścia osobistego…”. Warunkuje ją równowaga du­chowa, którą H. Muszyński widzi w skłonności do „kon­centrowania się na pozytywnych celach życiowych, a nie na zagrożeniach”.

Powiązane wpisy