POJĘCIE SYSTEMU WYCHOWANIA W RODZINIE

Działania rodziny sprzyjające pomyślnemu rozwojowi dziecka i jego dobremu przygotowaniu do życia wyma­gają przemyślanego systemu wychowania. Jest to określenie często używane przy podejmowaniu problematyki pedagogicznej. Mówi się o systemie wy­chowania w szkole, instytucjach pozaszkolnych, orga­nizacjach dziecięcych i młodzieżowych, a także o sy­stemie wychowania i jego organizacji w szerokiej ska­li całego społeczeństwa. Wyraz system w szerszym ujęciu oznacza określony zespół założeń idealizacyjnych (wzorów), norm i zasad organizacyjnych, przyjętych jako obowiązujące w pew­nej dziedzinie. Aby jakiś system funkcjonował spra­wnie, zapewniał realizację założonych celów i zadań, wszystkie elementy jego wewnętrznej i zewnętrznej stru­ktury muszą być spójne, logicznie ze sobą powiązane. Przez system wychowania w rodzinie rozu­mieć należy zgodną z podstawowymi ce­lami i zadaniami wychowania oraz z podstawowymi zasadami oddziaływań wychowawczych, uporządkowaną, wewnętrznie spójną strukturę całokształ­tu działań pedagogicznych rodziców. Ze sformułowanej definicji wynika, że przy organizo­waniu procesu wychowania w rodzinie konieczne jest przede wszystkim uwzględnianie celów i zadań oraz zasad warunkujących osiąganie pożądanych rezultatów.

Powiązane wpisy