Nadmierna koncentracja na sprawach materialnych

Rodzice w zasadzie powinni wiedzieć, jak szkodliwa może być nadmierna koncentracja na sprawach ma­terialnych, ponieważ sami niekiedy narzekają na dzie­ci, że „wszystkiego im mało”. Praktyka wychowawcza wykazuje, że na doświadcze­nie dorosłych nie zawsze można liczyć. Gdyby chroniło ono przed błędami, nie rejestrowalibyśmy zjawiska nadkompensacji w zakresie zaspokajania potrzeb ma­terialnych dzieci. Poza miłością do dziecka wchodzą tu jeszcze w grę następujące czynniki: ambicja dorosłych, ich osobisty stosunek do dóbr materialnych jako okre­ślonych wartości oraz błędna interpretacja rodzicielskich obowiązków. Wymienione czynniki splatają się ze sobą, często wy­stępują łącznie. Niektórzy rodzice nie potrafią nicze­go dziecku odmówić — żywiołowość uczuciowego za­angażowania rodzi pragnienie ciągłego obdarzania dziecka, zaspokajania wszystkich jego „życzeń” (w większości przypadków są to tzw. zachcianki, ponie­waż podstawowe potrzeby materialne dziecka są za­spokajane).

Powiązane wpisy