Koncepcja życia zbiorowego

Nie jest to łatwa do realizacji koncepcja życia zbio­rowego. Nadal wiele w nim nieprawidłowości, a także zjawisk negatywnych. Zwraca się na to uwagę w pod­stawowych dokumentach politycznych: „W życiu nasze­go państwa i narodu dominuje już socjalizm, ale ciągle mamy do przezwyciężenia i w gospodarce, i w świa­domości społecznej — pozostałości po dawnym ustroju i zacofaniu, dawne kompleksy, stare struktury myślo­we i nawyki. Musimy dobrze zdawać sobie sprawę z tego, co w naszym życiu jest postępowe, a co zacofa­ne i wsteczne, co powinniśmy rozwijać, a co zwalczać i usuwać” 2. Zwalczanie wszelkich przejawów ludzkiej nieżyczliwo­ści i pogardy dla drugiego człowieka to jedno z na­czelnych zadań społeczno-wychowawczych. U podstaw zaspokajania indywidualnych dążeń i aspi­racji nie może występować zasada usuwania z drogi ludzi, którzy faktycznie, a częściej tylko pozornie, „z urojenia” wydają się być rywalami

Powiązane wpisy