Harmonijne łączenie różnych wartości

Harmonijne łączenie różnych wartości, a to najbardziej sprzyja odczuwaniu uczucia zadowolenia z własnego życia, zależy od uwzględniania w procesie wychowania w szerszym zakresie, aniżeli ma to miejsce obecnie, ta­kich czynników jak: rozwijanie indywidualności dzie­ci i młodzieży, wdrażanie w systemy wartości i ucze­nie samodzielnego dokonywania wyborów spośród nich, rozbudzanie potrzeb intelektualnych, kulturalnych i estetycznych, zwracanie uwagi na znaczenie w życiu człowieka umiejętności „bycia sobą” i wyrażania sie­bie w sposób użyteczny społecznie oraz służący dalsze­mu indywidualnemu doskonaleniu. Tak często spotykane narzucanie młodzieży różnych schematów życia tylko na tej zasadzie, że wydają się one sprawdzone, ponieważ stabilizują i chronią przed większym ryzykiem, nie ma żadnego głębszego uza­sadnienia i niczemu dobremu nie służy. Łatwo nato­miast zmarnować własne szanse, niekiedy niebagatelne. Nigdy chyba bardziej niż współcześnie nie zasługiwała na uwagę myśl Epikura, że życie przyjemne powinno być rozumne, moralnie podniosłe i sprawiedliwe oraz — odwrotnie. W czwartej odmianie szczęścia na wyeksponowanie za­sługuje postulowana umiejętność cieszenia się fragmen­tami życia. Wiąże się to między innymi z dyspozycją do przeżywania radości. Czy wszyscy ją posiadają, a jeśli nie, to. czym wytłumaczyć jej brak? Nie jest to wyłącznie sprawa właściwości wrodzonych, chociaż i te mają znaczenie. Zdolność do przeżywania radości, cie­szenia się jest w znacznym stopniu uwarunkowana wpływami społecznymi. Składają się na nie zarówno koleje losu i towarzyszące im przeżycia, doświadczenia, jak i system wychowania, który może wzmacniać po­stawę życiowego optymizmu i zdolność do przeżywa­nia radości, może także wymienione właściwości osła­biać. W pedagogicznej problematyce szczęścia dziecka wa­runki jego życia w rodzinie, sposób, w jaki dziecko jest wychowywane, mają zasadnicze znaczenie. Są pod­stawy do twierdzenia, że doświadczenia i wpływy z tego okresu wyznaczają dyspozycje człowieka dorosłego.

Powiązane wpisy