Czynniki zapewniające prawidłowe wychowanie dziecka

Do najważniejszych czynników, które w obu wymienionych płaszczyznach zapewniają prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka należą: atmosfera w rodzinie charakteryzująca się poczu­ciem więzi, wspólnotą dążeń, umiejętnością współży­cia i współdziałania, wzajemnym szacunkiem i zrozu­mieniem, tolerancją odmienności upodobań i zaintere­sowań, solidarnością rodzinną, postawy rodziców wobec dzieci, a przede wszyst­kim poczucie odpowiedzialności za ich pomyślny roz­wój i prawidłowe wychowanie, orientacja w sprawach podstawowych dla pedago­gicznej działalności rodziców oraz umiejętność orga­nizowania procesu wychowania w rodzinie, umiejętność łączenia wychowania w rodzinie z in­nymi formami oddziaływania wychowawczego, zwłasz­cza z oddziaływaniem instytucji o charakterze plano­wym (przedszkole, szkoła). Treści zawarte w sformułowanych punktach wskazu­ją na to, że obowiązki rodziców wykraczają poza za­biegi pielęgnacyjne i zaspokajanie materialnych po­trzeb dziecka. Uwaga ma uzasadnienie w łatwo dostrze­ganych brakach w organizowaniu sytuacji wychowaw­czych w rodzinie, co staje się niejednokrotnie źródłem licznych niepowodzeń i trudności, niekiedy nawet po­ważnych deformacji.

Powiązane wpisy